• Latihan adalah satu usaha berterusan untuk membina kompetensi berkaitan tugas yang dipertanggungjawabkan kepada setiap pegawai dan kakitangan. Kompetensi dalam konteks ini merujuk kepada sikap, pengetahuan, kemahiran dan tingkahlaku yang kritikal untuk menjadikan seseorang pekerja itu kakitangan yang cemerlang dan berkualiti.
  • 1
  • 2
  • 3